Armat® – et bærekraftig platevalg

At alle på kloden vår skal kunne leve et godt liv – med de begrensede ressursene vi har – er nok de fleste enige om. Like enige er vi om at neste generasjon skal få de samme gode levekårene som vi. Hos ArcelorMittal Construction er vi fullt klar over utfordringene vi sammen står overfor og jobber aktivt for å finne bærekraftige løsninger.

Lang levetid og høy gjenvinningsgrad gjør stål til fremtidens materiale. Det meste av stålets miljøpåvirkning skjer i den første fasen av stålsyklusen. 
Hvis stålet gjenbrukes igjen og igjen i løpet av livssyklusen, minimeres miljøpåvirkningen som stålet har ved nyproduksjon.

XCarb® – innovative løsninger for fremtidens stål

For å møte en økende etterspørsel etter grønt stål, investerer ArcelorMittal
– innenfor rammen av sitt eget initiativ XCarb® – i fossilfri teknologi og
innovative løsninger for produksjon av lavkarbonstål.

Åpenhet om miljøet

Fra et miljøperspektiv er byggebransjen en velutviklet bransje med en rekke
ulike vurderingssystemer, sertifiseringer og krav. Som materialleverandør bidrar vi til bærekraftige løsninger ved å være transparente med miljøfakta om våre produkter og liste opp relevante data i miljøvurderingssystemer som våre kunder enkelt kan få tilgang til.

Egenproduserte produkter miljøvurdert

Via byggevaredeklarasjoner deklareres substansinnholdet i produktene våre. Produkter og belegg vurderes kontinuerlig for
miljøet. Kravene varierer avhengig av bygningen. Derfor er det flere vurderingssystemer som tar hensyn til ulike bærekraftsrelaterte
aspekter. I dag er vi koblet til tre ulike systemer: Byggvarubedömningen, SundaHus og BASTA*.

  • BYGGEVAREVURDERINGEN - Gjør omfattende vurderinger av byggematerialer for å fremme produktutvikling mot et giftfritt og godt bebygget miljø og ansvarlig leverandørledd.

  • SUNDAHUS - Vurderer produkter for å skape et verdifullt bebygget miljø ved å muliggjøre bevisste beslutninger som fremmer menneskers helse og miljøet.

  • BASTA - BASTA-registeret har som formål å fase ut bruken av stoffer med spesielt farlige egenskaper pga. kjemiske produkter og byggevarer*.

*BASTA-registreringen betyr at vi kan bevise at dette
produktet oppfyller avtalte egenskapskriterier angående
miljø- og helsefarlige egenskaper.