Hållbarhet

För en välbehållen värld

Hållbarhet är något vi ofta hör om i politik och i media, men också i vardagen på våra arbetsplatser. Men vad innebär egentligen begreppet, och varför pratas det så mycket om det?

Att alla på vår jord ska kunna leva ett gott liv - med de begränsade tillgångar vi har - är nog de allra flesta av oss överens om. Lika eniga är vi förmodligen om att nästa generation ska ges samma goda livsvillkor som vi. 

Med den kunskap vi har idag kan vi samtidigt med fog befara, att en fortsättning enligt nuvarande produktions- och konsumtionsmönster kommer att ge konsekvenser för nästa generation, inte minst vad gäller miljön. Det är vårt ansvar att lämna över en värld där man ska kunna fortsätta leva gott utan att något eller någon annan drabbas negativt av det.

Hållbarhet kan delas in i tre ben: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En hållbar lösning ska uppfylla en god samverkan inom samtliga områden.

  • Ekologisk hållbarhet - att ha en god miljö med varierade arter, ett klimat som är gynnsamt för invånarna, möjlighet till rekreation, möjlighet till framställning av mat och färskvatten. Att jorden vi lever på ska må bra.
  • Social hållbarhet - rättvisa, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, etik. Att vi människor ska må bra.
  • Ekonomisk hållbarhet - ekonomi som främjar ekologisk och social hållbarhet. Exempel på något som inte är ekonomiskt hållbart är korruption då de inte främjar social hållbarhet. Att ekonomi är ett verktyg som ska användas på rätt sätt. 


Som hjälp till detta har FN, via sitt utvecklingsprogram (UNDP), tagit fram 17 globala mål inför år 2030. Fördjupa dig kring målen och deras intentioner på globalamalen.se. UNDP:s mål är konkreta och lätta att sätta sig in i för den nyfikne som vill bidra till en bättre värld. Under fliken Så jobbar vi kan du läsa om hur vi bidrar till de globala målen.

Hållbarhet inom byggbranschen

Ur ett miljöperspektiv är byggsektorn en välutvecklad bransch med ett flertal olika miljöbedömningssystem, certifieringar och krav i hela ledet - från materialet via byggprocessen till den färdiga byggnaden. Det är dock inte bara miljöfrågan som är högt prioriterad utan även arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Kraven på dokumentation, verifikation och deklarationär höga i det kontinuerliga hållbarhetsarbetet.

Materialleverantörer bidrar till hållbarhetsarbetet genom att vara transparanta med sina produkter och lista dem i miljöbedömningssystem som kunder enkelt kommer åt. Likaså krävs det utförliga analyser om produkters miljöpåverkan, under hela dess livscykel.

På ArcelorMittal Construction Sverige AB ser vi det som en ära att vara en del av en sådan bransch som utvecklas och tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. Vi känner vårt ansvar och vill då vara med att föra utvecklingen framåt.