AMSD10

Så jobbar vi

Inom ArcelorMittal Construction Sverige AB är vi fullt medvetna om de utmaningar som vi på jorden står inför och arbetar aktivt med att finna de mest hållbara lösningarna. Inte bara inom ekologisk hållbarhet, utan också inom social och ekonomisk hållbarhet. Vi har därför valt att vända oss till de globala målen inför 2030 och analyserat vart vi kan bidra som mest för vårt fortsatt huvudfokus. Du kan räkna med oss inom främst:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbar produktion och konsumtion


Vår koncern, ArcelorMittal, har även definierat 10 hållbarhetsmål (enligt bilden ovan). Alla dessa mål som nu har nämnts, från både koncern och globalt, är en plikt för oss som dotterbolag, och en del av näringslivet, att uppnå. 

Några praktiska exempel på hur vi i Sverige arbetar;

ArcelorMittal Construction Sverige är sedan 2003 certifierade enligt ISO 14001. En självklarhet tycker vi. Miljöledningssystemet är en grund för allt arbete vi gör.

Vi arbetar mot hög effektivitet i samtliga av våra processer. All el vi använder kommer ursprungligen från 100 % förnybara energikällor och naturresurser. Våra produktionsmetoder är väl anpassade för att orsaka näst intill obefintliga föroreningar till omgivningen i samband med genomtänkta system för återvinning och minskat spill.

Vi satsar målmedvetet på att så många turbilar som möjligt ska trafikera våra distrikt. En turbil är en lastbil som går en dag i veckan i våra mest kundtäta områden. På så vis kan vi samlasta våra kunders gods och minska antalet transporter som sker. Minskad miljöpåverkan från transport och även ökad leveranssäkerhet ut till våra kunder.

Vi jobbar med väl utvecklade optimeringsprogram hos våra konstruktörer och leverantörer för att kunna ge så materialsnåla lösningar som möjligt för att förhindra överdimensionering. Varje 0,05 mm tunnare plåt per kvadratmeter minskar koldioxidutsläppen med upp till 10 %!

Vi utbildar kontinuerligt samtliga anställda till att bli mer miljömedvetna, både i arbetet och privat. För att göra en förändring i miljöfrågan kräver det deltagande från alla för att skapa nya idéer och innovativa lösningar. På så vis inkluderar vi samtliga i hållbarhetsarbetet.

Miljöpolicy

ArcelorMittal Construction Sverige AB har även en Miljöpolicy. Kunder, partners, anställda och ägare kan vara säkra på att vi strävar efter att förorsaka så liten miljöpåverkan som möjligt i vår verksamhet. Det innebär att vi i vårt dagliga arbete ska:

  • Ständigt förbättra våra processer och produkter för att minska våra produkters miljöpåverkan 
  • Förebygga föroreningar genom att årligen bedöma miljöpåverkan av både nuvarande och framtida verksamhet 
  • Sträva så långt det är möjligt efter att enbart leverera miljöanpassat emballage och förpackningar 
  • Optimera och miljöanpassa våra transporter 
  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt om möjligt uppfylla våra kunders kvalitets- och miljökrav 
  • Påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn vid upphandling